Slávia UKSlávia UK

O Fan klube


Vznik

Fan klub vznikol ako nezávislá spoločenská organizácia dňa 11.12.2002 zaregistrovaním na MV SR pod číslom: VVS/1-900/90-20695.

 

Cieľ

Cieľom FKS (Fan klub Slávie) je najmä:        

 1. rozvíjať ženský volejbal  organizovaný občianskym združením VK Slávia UK Bratislava
 2. získavať finančné prostriedky na zabezpečenie športovej činnosti a materiálnych podmienok ženských volejbalových družstiev rôznych vekových kategórií
 3. sprostredkovávať vzájomné výhody pre členov FKS spočívajúce v poskytovaní zliav a iných výhod členom FKS

 

Úloha

FKS plní predovšetkým nasledovné úlohy:

 1. úzko spolupracuje s občianskym združením VK Slávia UK Bratislava
 2. zabezpečuje propagáciu subjektov (členov i nečlenov Fan klubu), ktorí poskytujú finančné prostriedky, resp. iné naturálne plnenia FKS (ďalej len ako zmluvní partneri Fan klubu), prípadne i priamo ženským volejbalovým družstvám
 3. vedie rokovania s členmi i nečlenmi FKS za účelom získavania finančných prostriedkov (členských príspevkov, sponzorských darov, dotácií, atď.), resp. iných naturálnych plnení využívaných predovšetkým na podporu činnosti ženských volejbalových družstiev
 4. rokuje a uzatvára zmluvy s členmi a nečlenmi FKS, ktorých predmetom je poskytovanie zliav, resp. iných výhod.
 5. vydáva informačný bulletin, obsahujúci aktuálne informácie o činnosti FKS a ženských volejbalových družstiev
 6. organizuje stretnutia členov, príp. sympatizantov FKS s hráčkami volejbalových družstiev, trénermi, vedúcimi družstiev, vedením občianskeho združenia, ako aj stretnutia členov navzájom
 7. vydáva klubovú kartu, propagačné materiály
 8. pripravuje a organizuje spoločensko-športové podujatia pre členov i nečlenov Fan klubu

 

A samozrejme hlavnou náplňou FKS je vytváranie priaznivej atmosféry na zápasoch VK Slávia UK Bratislava a slovenskej reprezentácie.

 

Členstvo

Členovia FKS sú fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem o rozvoj a podporu ženských volejbalových družstiev organizovaných vo VK Slávia UK.

Členom FKS sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba bez ohľadu na vek, pohlavie či štátnu príslušnosť, na základe písomnej žiadosti, v ktorej žiadateľ vyhlási, že súhlasí s cieľmi FKS. Prílohou žiadosti je doklad preukazujúci úhradu členského poplatku.

Členom FKS sa môže stať ktorákoľvek právnická osoba, ktorá má právnu subjektivitu založenú registráciou v príslušnom registri, prípadne na základe zákona, za podmienok rovnakých ako fyzická osoba.

Výšku minimálneho členského poplatku každoročne schvaľuje prezídium pre rôzne kategórie členov (deti, rodičia a ostatní príbuzní hráčok, priatelia, tréneri, ostatné fyzické osoby, fyzické osoby vykonávajúce samostatnú zárobkovú činnosť, právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť, ostatné právnické osoby).

           

 

Venujte nám

 2%

 

 

Z histórie ženského volejbalu v Slávii UK Bratislava
V Slávii UK sa volejbal organizuje od roku 1953. Najskôr pod hlavičkou VŠ Bratislava, neskôr pod názvom Slávia Univerzita Komenského Bratislava. Od jeho založenia je vysokoškolským klubom. Je najúspešnejším ženským volejbalovým klubom na Slovensku, ako aj veľmi uznávaným a úspešným klubom v celej Európe.
Viac

 

 

 

Fotogaléria

Linky

Ekonomická univerzita Bratislava
www.euba.sk

Medzinárodná Volejbalová Federácia
www.fivb.org

Konfederácia Európskeho Volejbalu
www.cev.lu

Stredoeurópska Volejbalová Zónová Asociácia
www.mevza.org

Slovenská Volejbalová Federácia

www.svf.sk

Slovak Sport TV
www.slovaksport.tv

TVCOM
www.tvcom.cz

Volejbal.sk
www.volejbal.sk

Volejbalový Klub Polície
www.volleyball.sk

Mikasa
www.mikasasport.sk

 

 

 

 

 

 

 

Volejbalová akadémia Zdenka Haníka
www.hanikvolleyball.cz

 

Český Volejbalový Svaz
www.cvf.cz

Ministerstvo Školstva
www.minedu.sk

Slovenská Asociácia Univerzitného Športu
www.saus.sk

Slovenská Asociácia Športu na Školách
www.sass.sk

 

© 2005 Slávia UK. SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. [počet návštev: 12421, dnes je: 21. júl 2024, 06:06]